Reply To: National Insurance Number- Numărul național de asigurare

Keymaster
Social on #69315

Dacă vă aflați în Regatul Unit fără viză în calitate de cetățean european care a intrat înainte de 31 decembrie 2020, trebuie să fi obținut sistemul de reglementare al UE (statut prestabilit sau decontat) înainte de a putea aplica pentru NIN.

Va trebui să aplicați pentru NIN online făcând clic pe acest link sau sunând la 0800 141 2075 (Departamentul Muncă și Pensii). Site-ul sau operatorul de telefonie vă vor adresa o serie de întrebări (în caz de dificultate puteți întreba dacă au un interpret).
Întrebările au scopul de a verifica dacă într-adevăr aveți nevoie de un NIN sau de a verifica dacă nu aveți deja un NIN. Vi se va cere adresa curentă, astfel încât să vă putem trimite o scrisoare de invitație pentru următorul interviu (interviu) în cele mai apropiate birouri Job Center Plus. Vă vor oferi un număr de referință pe care să îl notați: acesta nu este un NIN! Servește doar pentru a urmări aplicația dvs. dacă se pierde.

Vi se va cere să aduceți cu dvs. câteva documente, cum ar fi pașaportul sau cartea de identitate, dovada reședinței dumneavoastră în Marea Britanie (contract de închiriere, scrisoare de la bancă etc.). Dacă lucrați deja în Marea Britanie, veți avea nevoie și de documente de la angajatorul actual, cum ar fi o fișă de plată sau o scrisoare de intenție de la angajator, în unele cazuri pot fi necesare și un contract de muncă. În cazul în care sunteți în căutarea unui loc de muncă, aceștia vă pot cere detaliile agențiilor de ocupare a forței de muncă pe care le contactați.

Ar putea dura câteva săptămâni între apelul telefonic și ziua interviului. Nu fi surprins dacă în timpul interviului live vi se vor pune aceleași întrebări ca și interviul telefonic, totul este făcut pentru a vă constata identitatea. La sfârșitul interviului, NIN-ul va fi trimis acasă, nu va dura mai mult de 8 săptămâni. În această perioadă de așteptare va trebui să utilizați numărul provizoriu cu care vi s-a furnizat.

Se siete in UK senza un visto in quanto cittadini europei entrati prima del 31 Dicembre 2020, dovrete aver ottenuto l’EU Settlement Scheme (pre-settled o settled status) prima di poter richiedere il NIN.

Bisognerà fare domanda per il NIN online cliccando su questo link oppure chiamando il 0800 141 2075 (Department for Work and Pension). Il sito o l’operatore telefonico vi farà una serie di domande (in caso di difficoltà potrete richiedere se dispongono di un interprete).
Le domande hanno lo scopo di verificare se avete effettivamente bisogno di un NIN, oppure verificare che non abbiate già un NIN. Vi verrà richiesto l’attuale indirizzo, in modo da potervi spedire una lettera di invito per il successivo colloquio (interview) negli uffici del Job Centre Plus più vicini. Vi daranno un reference number da annotare: questo non è un NIN! Serve solo a rintracciare la vostra application se andasse persa.

Vi verrà chiesto di portare con voi alcuni documenti come il passaporto o la carta d’identità, una prova della vostra residenza a UK (contratto d’affitto, lettera della banca etc). Se già lavorate in UK, serviranno inoltre i documenti del vostro attuale datore di lavoro, come una busta paga, oppure una lettera di presentazione del datore di lavoro, in alcuni casi potrebbero richiedere anche il contratto di lavoro. Nel caso in cui siete in cerca di lavoro, vi potranno richiedere i dettagli delle agenzie di collocamento da voi contattate.

Tra la telefonata ed il giorno del colloquio potrebbero passare svariate settimane. Non sorprendetevi se durante il colloquio dal vivo vi verranno fatte le stesse domande del colloquio telefonico, il tutto è fatto per accertare la vostra identità. Alla fine del colloquio vi verrà inviato a casa il NIN, ci vorranno non più di 8 settimane. Durante questo periodo d’attesa dovrete utilizzare il numero provvisorio che vi sarà stato fornito.

If you are in the UK without a visa as a European citizen who entered before 31 December 2020, you must have obtained the EU Settlement Scheme (pre-settled or settled status) before you can apply for the NIN.

You will need to apply for the NIN online by clicking on this link or by calling 0800 141 2075 (Department for Work and Pension). The site or the telephone operator will ask you a series of questions (in case of difficulty you can ask if they have an interpreter).
The questions are intended to check if you actually need a NIN, or to verify that you don’t already have a NIN. You will be asked for your current address, so that we can send you an invitation letter for the next interview (interview) in the nearest Job Center Plus offices. They will give you a reference number to write down: this is not a NIN! It only serves to track down your application if it gets lost.

You will be asked to bring some documents with you such as your passport or identity card, proof of your residence in the UK (rental contract, letter from the bank, etc.). If you already work in the UK, you will also need documents from your current employer, such as a pay slip, or a cover letter from the employer, in some cases they may also require an employment contract. In case you are looking for a job, they may ask you for the details of the employment agencies you contact.

It could take several weeks between the phone call and the day of the interview. Don’t be surprised if during the live interview you will be asked the same questions as the telephone interview, all of which is done to ascertain your identity. At the end of the interview the NIN will be sent to your home, it will take no more than 8 weeks. During this waiting period you will have to use the provisional number that you will have been provided with.