EU Settlement Scheme,Brexit

   • Keymaster
    Social on #69316

    Il 1 Gennaio 2021 il periodo di transizione della Brexit è terminato, e il Regno Unito è uscito a tutti gli effetti dall’Unione Europea.
    La 1 ianuarie 2021, perioada de tranziție pentru Brexit s-a încheiat, iar Regatul Unit a părăsit efectiv Uniunea Europeană.
    On January 1, 2021, the Brexit transition period ended, and the United Kingdom effectively left the European Union.

   • Keymaster
    Social on #69317

    Schema de reglementare a UE a fost înființată pentru a răspunde nevoilor milioanelor de cetățeni europeni care locuiesc permanent aici (inclusiv români și italieni). Această schemă este accesibilă cetățenilor unui stat UE care au început să locuiască în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020 (există, totuși, excepții de la această regulă pentru cazuri speciale).

    Termenul limită pentru a aplica a fost 30 iunie 2021, dar este totuși posibilă trimiterea unei cereri cu întârziere care să justifice întârzierea (fie sincer: chiar și „nu știam că pot aplica” este o justificare valabilă).

    Per far fronte alle necessità di milioni di cittadini europei che vivono stabilmente qui (di cui oltre romeni italiani) è stato istituito l‘EU Settlement Scheme. Questo schema è accessibile ai cittadini di uno stato UE che abbiano iniziato a vivere nel Regno Unito prima del 31 Dicembre 2020 (ci sono, però, eccezioni a questa regola per casi speciali).

    Il termine ultimo per fare domanda era il 30 Giugno 2021, ma è ancora possibile inviare una late application giustificando il ritardo (siate sinceri: anche “non sapevo di poter fare domanda” è una giustificazione valida).

    The EU Settlement Scheme was established to meet the needs of millions of European citizens who live permanently here (including Romanians and Italians). This scheme is accessible to citizens of an EU state who started living in the UK before 31 December 2020 (there are, however, exceptions to this rule for special cases).

    The deadline to apply was June 30, 2021, but it is still possible to send a late application justifying the delay (be honest: even “I didn’t know I could apply” is a valid justification).

   • Keymaster
    Social on #69318

    Există unele cazuri în care este posibil să obțineți statutul chiar și prin aplicarea după 30 iunie 2021:

    Pentru cei care sunt eligibili, aplicare cu întârziere. Pur și simplu aplicarea pentru statut va trebui să fie justificată pentru că nu ați aplicat înainte de 30 iunie 2021, iar Ministerul de Interne va evalua de la caz la caz dacă să accepte sau nu. Aici veți găsi o listă neexhaustivă de motive rezonabile sau motive considerate valabile pentru o cerere cu întârziere.
    Reședință istorică: oricine a locuit în Regatul Unit pentru o perioadă de 5 ani în trecut (în conformitate cu aceleași reguli ca și rezidența continuă) poate solicita statutul stabilit dacă, de atunci, nu a petrecut niciodată cinci ani consecutiv în afara Regatului Unit. De asemenea, în acest caz va fi o aplicație cu întârziere.
    Conversia unui Statut Pre-Settled în Statut Settled rămâne evident posibilă.
    Un statut prestabilit obținut ca urmare a reîntregirii familiei. În acest caz, este necesar să așteptați rezultatul cererii înainte de a pleca în Regatul Unit. COA nu este suficient.
    Un statut Pre-Settled obținut în termen de trei luni de la nașterea unui copil în Marea Britanie, copilul unui părinte cu Statut Pre-Settled.

    Ci sono delle fattispecie in cui è possibile ottenere lo status anche facendo domanda dopo il 30 Giugno 2021:

    Per chi ha diritto, late application. Semplicemente nel fare domanda per lo status andrà giustificato perché non si è fatto domanda prima del 30 Giugno 2021, e l’Home Office valuterà caso per caso se accettare o meno. Qui trovate una lista non esaustiva di reasonable grounds, ovvero motivi ritenuti validi per una late application.
    Historic residence: chi ha vissuto nel Regno Unito per un periodo di 5 anni in passato (con le stesse regole della continuous residence) può fare domanda per Settled Status se, da allora, non ha mai trascorso cinque anni consecutivi fuori dal Regno Unito. Anche in questo caso si tratterà di una late application.
    La conversione di un Pre-Settled Status in Settled Status rimane ovviamente possibile.
    Un Pre-Settled Status ottenuto in seguito a un ricongiungimento familiare. In questo caso occorre aspettare l’esito dell’application prima di partire per il Regno Unito. Non basta il COA.
    Un Pre-Settled Status ottenuto entro tre mesi dalla nascita di un bambino in UK, figlio di un genitore con Pre-Settled Status.

    There are some cases in which it is possible to obtain the status even by applying after 30 June 2021:

    For those who are eligible, late application. Simply applying for the status will have to be justified because you did not apply before June 30, 2021, and the Home Office will evaluate on a case-by-case basis whether to accept or not. Here you will find a non-exhaustive list of reasonable grounds, or reasons considered valid for a late application.
    Historic residence: anyone who has lived in the UK for a period of 5 years in the past (under the same rules as the continuous residence) can apply for Settled Status if, since then, they have never spent five consecutive years outside the UK. Also in this case it will be a late application.
    The conversion of a Pre-Settled Status to Settled Status obviously remains possible.
    A Pre-Settled Status obtained as a result of family reunification. In this case, it is necessary to wait for the outcome of the application before leaving for the United Kingdom. The COA is not enough.
    A Pre-Settled Status obtained within three months of the birth of a child in the UK, the child of a parent with Pre-Settled Status.

   • Keymaster
    Social on #69319

    Vista l’enorme differenza in comodità, diritti e costi tra EU Settlement Scheme e il nuovo sistema di visti, e visto che fare un’application è gratuito, in linea di massima consiglio a tutti gli aventi diritto (cioè chi era qui prima del 31 dicembre 2020) di esaminare comunque questa possibilità, anche dopo la deadline del 30 Giugno. Essendo passato più di un anno dalla deadline, consiglio caldamente di rivolgersi ad organizzazioni che danno consigli legali gratuiti, come Settled, per stabilire se si ha ancora diritto e farsi dire come presentare la domanda nel modo migliore.

    Chi presenta domanda ottiene immediatamente un “Certificate of Application” che può presentare alla frontiera, al datore di lavoro, al landlord etc. per dimostrare che ha fatto domanda ed è in attesa di risposta. Questo è molto importante perché con la fine del grace period dal 1 Luglio 2021 sono iniziati i controlli per i possessori di status a frontiere, posti di lavoro, agenzie immobiliari, banche.

    Având în vedere diferența uriașă de taxe și costuri dintre Schema de reglementare a UE și noul sistem de vize, și întrucât depunerea unei cereri este gratuită, recomand în principiu tuturor celor care au dreptul (adică celor care au fost aici înainte de 31 decembrie 2020) la orice caz examinează această posibilitate, chiar și după termenul limită de 30 iunie. Cu peste un an de la data limită, vă recomand cu tărie să apelați la organizații care oferă consultanță juridică gratuită, cum ar fi Settled, pentru a determina dacă încă vă calificați și pentru a vi se spune cum să aplicați cel mai bine.

    Cei care aplică primesc imediat un „Certificat de cerere” pe care îl pot prezenta la frontieră, la angajator, la proprietar etc. pentru a arăta că a aplicat și așteaptă un răspuns. Acest lucru este foarte important deoarece odată cu încheierea perioadei de grație de la 1 iulie 2021, au început verificările pentru deținătorii de statut la frontiere, locuri de muncă, agenții imobiliare, bănci.

    Pentru cei care au fost în Marea Britanie în ultimii 2 ani, dar nu în perioada de mai sus, este totuși posibil să se aplice dacă absența este justificată de un „motiv important”, sau dacă doriți să sperați că Ministerul de Interne va aplica discretie. Dacă absența dumneavoastră (sau prelungirea acesteia) se datorează Covid19, puteți face apel la noile reguli în materie publicate pe 10 iunie.

    Per chi invece è stato in UK negli ultimi 2 anni, ma non nel periodo di cui sopra, è comunque possibile fare domanda se l’assenza è giustificata da una “important reason”, o se si vuole sperare che l’Home Office applichi discretion. Se la vostra assenza (o il prolungamento di essa) è dovuta al Covid19, potete appellarvi a nuove regole in merito pubblicate il 10 Giugno.

    Given the huge difference in comfort, rights and costs between the EU Settlement Scheme and the new visa system, and since making an application is free, in principle I recommend to all those entitled (i.e. who was here before 31 December 2020) to examine this possibility in any case, even after the deadline of 30 June. With over a year since the deadline, I strongly recommend that you turn to organizations that give free legal advice, such as Settled, to determine if you still qualify and be told how best to apply.

    Those who apply immediately obtain a “Certificate of Application” which they can present at the border, to the employer, to the landlord etc. to show that he has applied and is awaiting an answer. This is very important because with the end of the grace period from 1 July 2021, checks for status holders at borders, jobs, real estate agencies, banks began.

    For those who have been in the UK in the last 2 years, but not in the above period, it is still possible to apply if the absence is justified by an “important reason”, or if you want to hope that the Home Office will apply discretion . If your absence (or its extension) is due to Covid19, you can appeal to new rules on the matter published on 10 June.

   • Keymaster
    Social on #69320

    Statusul

    Există două situații posibile: dacă ați locuit în Regatul Unit de cel puțin 5 ani, veți obține statutul de stabilit (SS). Statutul stabilit nu expiră și, de fapt, expiră doar dacă comiteți infracțiuni sau dacă petreceți 5 ani consecutiv în afara Regatului Unit. Vă oferă dreptul de a trăi, de a lucra, de a folosi NHS și de a accesa beneficii ca cetățean britanic. Cu toate acestea, nu vă oferă dreptul de a vota la alegerile naționale.

    Dacă locuiți în Marea Britanie de mai puțin de 5 ani, veți primi în schimb statutul pre-settled (PSS). Statutul Pre-Decontat durează 5 ani din momentul în care vi se acordă (sau de la 31 decembrie 2020, dacă este obținut ulterior). Pierderi dacă comiteți infracțiuni sau dacă rămâneți în afara Regatului Unit mai mult de 2 ani consecutivi.
    Când PSS expiră, vă pierdeți dreptul de a rămâne în Regatul Unit. Modul de a rămâne este să fi solicitat și obținut Statutul Settled, pentru care poți aplica chiar și după 30 iunie 2021 (dar numai dacă ai deja PSS-ul!). Chiar dacă aveți deja PSS-ul, pentru a aplica pentru SS trebuie să urmați același proces (de fapt „începi de la capăt”). Nu este automat să obțineți SS dacă aveți PSS: există o captură, și se numește rezidență continuă.

    Pentru a obține SS trebuie să fi fost rezident în Marea Britanie timp de 5 ani, „continuu”. Aceasta înseamnă că trebuie să fi fost în Regatul Unit cel puțin 180 de zile în fiecare interval de timp de 365 (nu doar anul calendaristic). Există excepții, cum ar fi o singură perioadă de până la 12 luni dintr-un motiv important și cele prevăzute pentru Covid-19.

    Lo status

    Ci sono due situazioni possibili: se siete stati residenti nel Regno Unito almeno per gli ultimi 5 anni, otterrete il Settled Status (SS). Il Settled Status non ha scadenza, e di fatto decade solo se commettete crimini o se trascorrete 5 anni consecutivi fuori dal Regno Unito. Vi dà il diritto di vivere, lavorare, usare l’NHS, e accedere ai benefit come un cittadino inglese. Non vi dà, tuttavia, diritto di voto nelle elezioni nazionali.

    Se risiedete nel Regno Unito da meno di 5 anni, otterrete invece il Pre-Settled Status (PSS). Il Pre-Settled status dura 5 anni dal momento in cui ve lo danno (o dal 31 Dicembre 2020, se ottenuto successivamente). Decade se si commettono crimini, o se si rimane fuori dal Regno Unito per più di 2 anni consecutivi.
    Quando il PSS scade, si perde il diritto a rimanere nel Regno Unito. Il modo per rimanere è aver chiesto e ottenuto il Settled Status, per il quale potrete fare l’application anche dopo il 30 Giugno 2021 (ma solo se avete già il PSS!). Anche se avete già il PSS, per fare l’application per SS occorre seguire lo stesso processo (di fatto si “ricomincia da capo”). Non è automatico ottenere il SS se avete il PSS: c’è un inghippo, e si chiama continuous residence.

    Per ottenere il SS dovete essere residenti in UK da 5 anni, “continuously”. Questo significa che dovrete essere stati in UK per almeno 180 giorni in ogni intervallo temporale di 365 (non solo l’anno solare). Ci sono eccezioni, come un singolo periodo fino a 12 mesi for an important reason, e quelle previste per il Covid-19.

    The status

    There are two possible situations: if you have been resident in the UK for at least the past 5 years, you will get Settled Status (SS). Settled Status does not expire, and in fact only lapses if you commit crimes or if you spend 5 consecutive years outside the UK. It gives you the right to live, work, use the NHS, and access benefits as a British citizen. It does not, however, give you the right to vote in national elections.

    If you have lived in the UK for less than 5 years, you will get Pre-Settled Status (PSS) instead. Pre-Settled status lasts for 5 years from the time it is given to you (or from December 31, 2020, if obtained later). Forfeits if you commit crimes, or if you stay out of the UK for more than 2 consecutive years.
    When the PSS expires, you lose your right to stay in the UK. The way to stay is to have requested and obtained the Settled Status, for which you can apply even after 30 June 2021 (but only if you already have the PSS!). Even if you already have the PSS, to apply for SS you need to follow the same process (in fact you “start over”). It is not automatic to obtain the SS if you have the PSS: there is a catch, and it is called continuous residence.

    To obtain the SS you must have been resident in the UK for 5 years, “continuously”. This means that you must have been in the UK for at least 180 days in each 365 time interval (not just the calendar year). There are exceptions, such as a single period of up to 12 months for an important reason, and those provided for Covid-19.

Viewing 4 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.