Scrisoare deschisa a Premierului britanic Theresa May adresata cetatenilor europeni care traiesc in Marea Britanie.

Prim-Ministrul britanic Theresa May

Știu că țara noastră ar fi mai săracă dacă ati pleca și vreau să rămâneți. Ca prim-ministru al Regatului Unit, sunt mândra că mai mult de trei milioane de cetățeni din UE au ales sa traiasca în țara noastră.

I know our country would be poorer if you left and I want you to stay.

As Prime Minister of the United Kingdom, I am proud that more than three million EU citizens have chosen to make your homes and livelihoods here in our country.

I greatly value the depth of the contributions you make – enriching every part of our economy, our society, our culture and our national life. I know our country would be poorer if you left and I want you to stay.
So from the very beginning of the UK’s negotiations to leave the European Union I have consistently said that protecting your rights – together with the rights of UK nationals living in EU countries – has been my first priority

Apreciez profunzimea contribuțiilor pe care le faceți – îmbogățind fiecare parte a economiei noastre, societatea noastră, cultura noastră și viața noastră națională. Știu că țara noastră ar fi mai săracă dacă ați pleca și vreau să rămâneți.
Asadar, încă de la începutul negocierilor din Regatul Unit de a părăsi Uniunea Europeană, am afirmat în mod constant că protejarea drepturilor dumneavoastră – împreună cu drepturile cetatenilor englezi din Regatul Unit care trăiesc în țările UE – a fost prima mea prioritate.

You made your decision to live here without any expectation that the UK would leave the EU. So I have said that I want you to be able carry on living your lives as before.
But I know that on an issue of such significance for you and your families, there has been an underlying anxiety which could only be addressed when the fine details of some very complex and technical issues had been worked through and the foundations for a formal agreement secured.

Ati luat decizia de a trăi aici fără să va așteptati ca Marea Britanie să părăsească UE. Așa că am spus că vreau să vă puteți trăi viața ca și înainte.
Dar știu că, într-o chestiune atât de importantă pentru dvs. și pentru familiile dvs., a existat o anxietate care ar putea fi rezolvată doar atunci când ar fi fost rezolvate detaliile fine ale unor probleme foarte complexe și tehnice și ar fi fost puse bazele unui acord oficial

So I am delighted that in concluding the first phase of the negotiations that is exactly what we have achieved.
The details are set out in the Joint Report on progress published on Friday by the UK government and the European Commission.

Așadar, sunt încântata ca la încheierea primei etape a negocierilor, exact asta am realizat.
Detaliile sunt prezentate în raportul comun privind progresele înregistrate, publicat vineri de guvernul britanic și de Comisia Europeană.

When we leave the European Union, you will have your rights written into UK law. This will be done through the Withdrawal Agreement and Implementation Bill which we will bring forward after we have completed negotiations on the Withdrawal Agreement itself.

Când vom parasi Uniunea Europeană, veți avea drepturile dvs. scrise în legislația britanică. Acest lucru se va realiza prin intermediul Acordului de retragere și al proiectului de punere în aplicare, pe care îl vom face după încheierea negocierilor privind acordul de retragere în sine.

Your rights will then be enforced by UK courts. Where appropriate, our courts will pay due regard to relevant ECJ case law, and we have also agreed that for a period of eight years – where existing case law is not clear – our courts will be able to choose to ask the ECJ for an interpretation prior to reaching their own decision. So as we take back control of our laws, you can be confident not only that your rights will be protected in our courts, but that there will be a consistent interpretation of these rights in the UK and in the European Union.

Drepturile dvs. vor fi apoi executate de catre instanțele britanice. Dacă este cazul, instanțele noastre vor lua în considerare jurisprudența relevantă a CEJ și am convenit, de asemenea, că pentru o perioadă de opt ani – în cazul în care jurisprudența existentă nu este clară – curțile noastre vor putea alege să solicite Curții Europene de Justiție o interpretare înainte de a lua propria decizie. Deoarece luăm înapoi controlul legilor noastre, puteți avea încredere nu numai că drepturile dvs. vor fi protejate în instanțele noastre, ci că va exista o interpretare consecventă a acestor drepturi în Marea Britanie și în Uniunea Europeană.

We have agreed with the European Commission that we will introduce a new settled status scheme under UK law for EU citizens and their family members, covered by the Withdrawal Agreement.
If you already have five years of continuous residence in the UK at the point we leave the EU – on 29 March 2019 – you will be eligible for settled status. And if you have been here for less than five years you will be able to stay until you have reached the five year threshold.

Am fost de acord cu Comisia Europeană că vom introduce un nou sistem de statut stabilit în temeiul legislației britanice pentru cetățenii UE și membrii familiilor acestora, care fac obiectul acordului de retragere.
Dacă aveți deja cinci ani de ședere continuă în Regatul Unit în momentul în care părăsim UE – la 29 martie 2019 – veți fi eligibil pentru statutul stabilit. Și dacă ați fost aici timp de mai puțin de cinci ani, veți putea rămâne până când veți atinge pragul de cinci ani.

As a result of the agreement we have reached in the negotiations, with settled status, your close family members will be free to join you here in the UK after we have left the EU. This includes existing spouses, unmarried partners, children, dependent parents and grandparents, as well as children born or adopted outside of the UK after 29th March 2019.

Ca rezultat al înțelegerii la care am ajuns în negocieri, cu statut stabilit, membrii apropiați ai familiei dvs. vor fi liberi să vi se alăture aici în Marea Britanie după ce am părăsit UE. Acestia includ soții, partenerii necăsătoriți, copiii, părinții și bunicii dependenți, precum și copiii născuți sau adoptați în afara Marii Britanii după 29 martie 2019.

Your healthcare rights, pension and other benefit provisions will remain the same as they are today. This means that those of you who have paid into the UK system – and indeed UK nationals who have paid into the system of an EU Member State – can benefit from what you have put in and continue to benefit from existing co-ordination rules for future contributions.

Prevederile privind drepturile de sănătate, pensiile și alte beneficii vor rămâne aceleași ca în prezent. Aceasta înseamnă că cei dintre dvs. care au plătit în sistemul britanic – și chiar cetățenii britanici care au plătit în sistemul unui stat membru al UE – pot beneficia de ceea ce ați introdus și veți continua să beneficiați de normele existente de coordonare pentru viitoare contribuții.

We have also agreed to protect the rights of those who are in a cross-border situation at the point of our withdrawal and entitled to a UK European Health Insurance Card. This includes, for example, tourists for the duration of their stay, students for the duration of their course and UK nationals resident in another EU Member State.

De asemenea, am convenit să protejăm drepturile celor care se află într-o situație transfrontalieră în momentul retragerii noastre și au dreptul la un card european de asigurări sociale de sănătate. Aceasta include, de exemplu, turiști pe durata șederii lor, studenți pe durata cursului lor și cetateni ai Regatului Unit rezidenți într-un alt stat membru al UE.

The agreement we have reached includes reciprocal rules to protect existing decisions to recognise professional qualifications – for example for doctors and architects. And it also enables you to be absent from the UK for up to five years without losing your settled status – more than double the period allowed under current EU law.
There will be a transparent, smooth and streamlined process to enable you to apply for settled status from the second half of next year.

Acordul pe care l-am atins include reguli reciproce pentru a proteja deciziile existente de recunoaștere a calificărilor profesionale – de exemplu pentru medici și arhitecți. De asemenea, vă permite să nu fiti prezenti in Marea Britanie timp de până la cinci ani fără a vă pierde statutul stabilit – mai mult decât dublul perioadei permise de legislația actuală a UE.
Va exista un proces transparent, usor și raționalizat care vă va permite să solicitați statutul stabilit din a doua jumătate a anului viitor.

It will cost no more than applying for a passport. And if you already have a valid permanent resident document you will be able to have your status converted to settled status free of charge.
We are also working closely with Switzerland and EEA Member States to ensure their citizens in the UK also benefit from these arrangements.

Nu va costa mai mult decat aplicatia pentru un nou pașaport. Și dacă aveți deja un document valabil cu rezidență permanentă, veți avea posibilitatea de a transforma statutul dvs. în regim gratuit.
De asemenea, colaborăm îndeaproape cu Elveția și statele membre ale SEE pentru a se asigura că cetățenii lor din Regatul Unit beneficiază și de aceste aranjamente.

I have spent many hours discussing these issues with all of the other 27 EU leaders over the last eighteen months as well as with President Juncker, President Tusk and the EU’s Chief Negotiator Michel Barnier. I am confident that when the European Council meets later this week it will agree to proceed on this basis. And I will do everything I can to ensure that we do.

Am petrecut multe ore discutând aceste probleme cu toți ceilalți 27 de lideri ai UE în ultimele 18 luni, precum și cu președintele Juncker, președintele Tusk și negociatorul-șef al UE, Michel Barnier. Sunt încrezătoare că atunci când Consiliul European se va reuni mai târziu în această săptămână, va fi de acord să procedeze pe această bază. Și voi face tot ce pot pentru a mă asigura că vom continua.

So right now, you do not have to do anything at all. You can look forward, safe in the knowledge that there is now a detailed agreement on the table in which the UK and the EU have set out how we intend to preserve your rights – as well as the rights of UK nationals living in EU countries. For we have ensured that these negotiations put people first. That is what I promised to do and that is what I will continue to do at every stage of this process.

Asadar, nu trebuie să faceți nimic acum. Puteți aștepta increzatori, având în vedere că acum există un acord detaliat în care Marea Britanie și UE au stabilit modul în care intenționăm să vă păstrăm drepturile – precum și drepturile cetățenilor britanici care trăiesc în țările UE. Pentru că ne-am asigurat că aceste negocieri pun oamenii pe primul loc. Așa am promis să fac și asta voi continua să fac în fiecare etapă a acestui proces.

I wish you and all your families a great Christmas and a very happy New Year.

Vă doresc tuturor și familiilor dvs. un Crăciun Fericit și un An Nou foarte fericit.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.