Diaspora Start-up

Ghidul Programului „Diaspora Start-Up”.
Ghidul Programului „Diaspora Start-Up”.

Ministerul Fondurilor Europene, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni, lanseaza in consultare publica Ghidul Programului „Diaspora Start-Up”. Finantarea, in valoare de 30 milioane euro, este realizata prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 si are ca obiectiv stimularea antreprenoriatului in randul cetatenilor romani din diaspora si a celor recent reintorsi in tara.

 

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor

Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDITII SPECIFICE

Diaspora Start Up

CUPRINS

 

CAPITOLUL 1. Informatii despre apelul de proiecte

 • Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivele specifice ale programului operational
 • Tipul apelului de proiecte si perioada de depunere a propunerilor de proiecte
 • Activitatile/ actiunile sprijinite in cadrul apelului
 • Tipuri de solicitanti si parteneri eligibili in cadrul apelului
 • Durata proiectului
 • Grupul tinta al proiectului
 • Indicatorii aplicabili proiectului
 • Alocarea financiara stabilita pentru apelul de proiecte
 • Valoarea maxima si valoarea minima a proiectului; rata de cofinantare
 • Regiunile de dezvoltare vizate de apel
 • Schema de ajutor de minimis

 

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finantarii

2.1. Eligibilitatea solicitantului si a partenerilor

2.2. Eligibilitatea proiectului

2.3. Eligibilitatea cheltuielilor

 

CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finantare

 

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare si selectie

4.1. Descriere generala

4.2. Depunerea si solutionarea contestatiilor

 

CAPITOLUL 5. Contractarea proiectelor – descrierea procesului

 

CAPITOLUL 6. Anexe

 

 

 

 

CAPITOLUL 1. Informatii despre apelul de proiecte

 

 • Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivele specifice ale programului operational

 

Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor

Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana

 

 • Tipul apelului de proiecte si perioada de depunere a propunerilor de proiecte

 

Prezenta cerere de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limita de depunere.

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucuresti-Ilfov fiind exceptata de la finantare pentru prioritatea de investitii 8.iii.

 

SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS IN ZIUA PUBLICARII ORDINULUI DE MINISTRU IN MONITORUL OFICIAL SI SE VA INCHIDE IN DATA DE 30.10.2016, ORA 16.00.

 

 • Activitatile/ actiunile sprijinite in cadrul apelului

 

 • Activitati/ actiuni eligibile

 

In acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activitatile care urmaresc incurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana.

Activitatile specifice sprijinite in cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare, etape obligatorii in cadrul carora administratorul schemei de antreprenoriat – definit conform sectiunii 1.4 din prezentul ghid – va propune activitatile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate la nivelul proiectului.

Prezentul ghid stabileste in sectiunile urmatoare durata maxima posibila pentru fiecare dintre aceste etape cadru, precum si documentele ce vor trebui sa rezulte in urma implementarii fiecarei etape.

De-a lungul activitatilor proiectului, administratorul schemei de antreprenoriat va asigura transparenta procesului de selectie a grupului tinta, pe baza unei metodologii clar definite in propunerea de proiect (informarea potentialilor membri ai grupului tinta cu privire la activitatile proiectului, derularea selectiei propriu-zise a grupului tinta pentru cursurile de formare antreprenoriala, respectiv a beneficiarilor de finantare pentru infiintarea si dezvoltarea unei afaceri – inclusiv metodologia de selectie), precum si monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate in cadrul proiectului (modul de desfasurare si rezultatele activitatii acestora, fluctuatia de personal, angajarea si efectuarea de plati etc.).

 

Schema de antreprenoriat – etape cadru de implementare:

Etapa IFormare antreprenoriala

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

 

Etapa I – Formare antreprenoriala

 

In aceasta etapa, beneficiarul contractului de finantare are obligatia de a desfasura actiuni care au ca rezultat final imbunatatirea competentelor antreprenoriale ale persoanelor fizice (de ex., someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) ce intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in zona urbana. In cadrul acestei etape, beneficiarul contractului de finantare are obligatia de a derula cel putin urmatoarele activitati:

 

I.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului

 

Administratorul schemei de antreprenoriat, in calitate de beneficiar al contractului de finantare, va prezenta publicului elementele specifice ale proiectului, cu accent pe oportunitatile oferite si principalele conditii pentru a beneficia de acestea. Administratorul schemei de antreprenoriat va descrie mijloacele de informare pe care le va folosi in realizarea acestei activitati.

 

I.2. Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala

 

Beneficiarul contractului de finantare va selecta cel putin 300 de persoane apartinând uneia sau mai multor categorii de grup tinta definite in cadrul acestui ghid, in vederea participarii la cursurile de formare antreprenoriala.

Metodologia de selectie a grupului tinta va fi descrisa succint in cererea de finantare, cu prezentarea criteriilor si a modalitatii de selectie. Procesul de selectie va fi pregatit si desfasurat astfel incât sa asigure o procedura decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva.

 

I.3. Derularea programului de formare antreprenoriala

 

Acesta va avea alocate cel putin 40 de ore/ cursant si va fi autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC). Programul de formare antreprenoriala va avea atât o componenta teoretica, cât si o componenta practica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

La finalizarea programului de formare antreprenoriala, beneficiarul contractului de finantare va trebui sa prezinte urmatoarele documente:

 • cel putin 300 de planuri de afaceri elaborate de participanti in cadrul cursurilor de formare antreprenoriala;
 • cel putin 300 de certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala, recunoscute de ANC.

 

I.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului

 

Administratorul schemei de antreprenoriat va descrie succint in cererea de finantare metodologia de selectie a planurilor de afaceri, cu prezentarea criteriilor si a modalitatii de selectie. Procesul de selectie va fi pregatit si desfasurat astfel incât sa asigure o procedura decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva, care sa respecte prevederile schemei de minimis, ale prezentului ghid si ale legislatiei aplicabile. Metodologia va include aspectele considerate de solicitant ca esentiale pentru asigurarea indeplinirii integrale a indicatorilor asumati.

Planurile de afaceri supuse procesului de selectie vor include minimum urmatoarele elemente:

 1. descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitati, rezultate, indicatori);
 2. analiza SWOT a afacerii;
 3. schema organizatorica si politica de resurse umane;
 4. descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii;
 5. analiza pietei de desfacere si a concurentei;
 6. strategia de marketing;
 7. proiectii financiare privind afacerea.

In cadrul procesului de selectie pot participa si persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate de beneficiarul contractului de finantare in cadrul proiectului, dar care se incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile.

Planurile de afaceri selectate in aceasta etapa vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora in aplicare.

In selectarea planurilor de afaceri, beneficiarul va respecta urmatoarele conditii:

 • Nu vor putea fi selectate in vederea finantarii planuri de afaceri ce se adreseaza activitatilor economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociata acestui program de finantare.
 • Numarul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se incadreaza in CAEN, Sectiunea G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 – Intretinerea si repararea autovehiculelor nu va putea depasi 20% din numarul total al planurilor de afaceri finantate prin intermediul aceluiasi proiect.
 • Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 10% din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul proiectului.

 

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobarii unui juriu in care vor fi implicati cel putin un reprezentant al mediului de afaceri (antreprenori, organizatii patronale etc.) din regiunea de implementare a proiectului si un reprezentant al institutiilor financiare bancare sau nonbancare.

Juriul va avea in vedere aplicarea unui mecanism de evaluare si selectie a planurilor de afaceri bazat pe urmatoarele principii:

 • Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat.
 • Planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica de implementare a proiectului.

Juriul va evalua si selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate de MFE in cadrul cererii de finantare inaintate de administratorul schemei de antreprenoriat, , care va asigura principii si criterii transparente si nediscriminatorii, in cadrul unui proces care va viza minimum elementele mentionate mai  sus ca parte a planurilor de afaceri.

Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis vor primi o subventie de cel mult 10.000 de euro in vederea acoperirii cheltuielilor aferente mutarii activitatii profesionale in România.

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau orice alta institutie publica cu atributii de monitorizare, audit sau control va identifica elemente care demonstreaza ca una sau mai multe intreprinderi au beneficiat de finantare in baza unui plan de afaceri care nu a fost elaborat respectând principiile sau criteriile enumerate mai sus, cheltuielile aferente vor fi considerate neeligibile, iar indicatorii asociati acelei/ acelor intreprinderi vor fi considerati nerealizati. Doar pentru planurile de afaceri aprobate de catre acest juriu se va acorda sprijin financiar in cadrul proiectului, in etapa a II-a, pentru infiintarea intreprinderii, precum si pentru dezvoltarea acesteia dupa infiintarea afacerii.

 

I.5. Efectuarea de stagii de practica

 

Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis, in cadrul intreprinderilor pe care le vor infiinta, vor efectua, obligatoriu, câte un stagiu de practica organizat in cadrul unei intreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat.

Stagiul va avea o durata minima de 40 de ore si se va desfasura la sediul social sau, dupa caz, la punctul de lucru al intreprinderii selectate.

Administratorul schemei de antreprenoriat va intermedia identificarea intreprinderii in care va avea loc stagiul de practica. Pe perioada desfasurarii acestuia, stagiarii vor fi coordonati si indrumati de un reprezentant al intreprinderii, cu rol de mentor. Activitatea de coordonare si indrumare a stagiarului va fi remunerata prin plata unui onorariu al carui tarif orar va respecta plafoanele salariale prevazute in Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

Participarea la stagiul de practica va fi demonstrata prin prezentarea urmatoarelor documente:

 • raport de stagiu de practica in care vor fi descrise activitatile la care a participat cursantul, semnat de cursant si de reprezentantul legal al intreprinderii;
 • copia CIF sau extrasul ONRC al operatorului economic care asigura stagiul de practica, document care sa justifice alegerea acestuia din punct de vedere al sectorului economic in care isi desfasoara activitatea.

 

Cerinte minime obligatorii pentru a considera incheiata etapa I:

 

 • imbunatatirea competentelor in domeniul antreprenorial a cel putin 300 de persoane care intentioneaza sa infiinteze o afacere, membri ai grupului tinta, cu respectarea indicatorilor propusi in cererea de finantare, justificate prin prezentarea catre Autoritatea de Managament, respectiv catre organismul intermediar, a certificatelor de absolvire emise de ANC;
 • minimum 30 de planuri de afaceri propuse de reprezentanti ai grupului tinta – aprobate; administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta un dosar continând documente justificative care sa ateste finalizarea procesului de selectie a cel putin 30 de planuri de afaceri, precum si lista de rezerva (planurile de afaceri selectate in vederea finantarii in cadrul proiectului, metodologia de selectie, documente care sustin nominalizarea comisiei de evaluare, grilele de evaluare completate si semnate de membrii comisiei de evaluare, procesul-verbal de incheiere a selectiei planurilor de afaceri); administratorul schemei de antreprenoriat are responsabilitatea exclusiva a continutului dosarelor privind planurile de afaceri; in cazul in care Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil constata, la finalul perioadei de verificare a dosarelor, neconcordante intre documentele prezentate si activitatile desfasurate in cadrul acestei etape sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative, cheltuielile aferente activitatilor in discutie pot fi declarate neeligibile;
 • minimum 30 de rapoarte de stagii de practica aferente stagiului efectuat de persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii de ajutor de minimis.

 

Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de incepere a proiectului.

 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

 

Aceasta reprezinta etapa in cadrul careia administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a derula activitati ce au ca scop final sustinerea grupului tinta in implementarea planului de afaceri selectat in etapa I in vederea finantarii.

In cadrul acestei etape, administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a include cel putin urmatoarele activitati:

 

II.1. Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri

 

Aceste servicii vor fi oferite doar persoanelor selectate in vederea implementarii planurilor de afaceri, completând cunostintele si aptitudinile dobândite de acestia in cadrul formarii si a stagiilor de practica din etapa I.

 

II.2. Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului

 

Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula in cadrul unor  intreprinderi, asa cum sunt acestea definite in art. 2, alin. 1 si 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acestor prevederi legale, intreprinderea este ”orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice, precum si asociatii si fundatii, cooperative agricole si societati agricole care desfasoara activitati economice”.

Intreprinderile nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane.

Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul, in mediul urban sau rural.

 

II.3. Sprijinirea implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului

 

Sprijinul pentru exploatarea ideii de afacere se va acorda din momentul obtinerii tuturor documentelor care atesta infiintarea si inceperea functionarii intreprinderilor, in conditiile legislatiei aplicabile domeniului de dezvoltare vizat de planul de afaceri in cauza.

 

II.4. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente  implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului

 

Cheltuielile aferente infiintarii si functionarii afacerilor infiintate intra sub incidenta ajutorului de minimis.

Valoarea maxima acordata pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si se acorda numai intreprinderilor infiintate de persoanele ale caror planuri de afaceri sunt aprobate.

Acordarea acestei finantari se va realiza in baza unui contract de subventie, conform schemei de minimis anexate la prezentul ghid.

Ajutorul de minimis se va acorda in doua transe, dupa cum urmeaza:

 1. O transa initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut in contractul de subventie incheiat.
 2. O transa finala reprezentând diferenta pâna la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a realizat din activitatea curenta, in termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul in care acest termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda.

 

 

IMPORTANT!

 • In calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitantii, nici partenerii acestora din proiect nu pot incheia contracte de prestari servicii, furnizare de bunuri sau executie de lucrari cu beneficiarii ajutorului de minimis in cadrul aceluiasi proiect.
 • Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari in structura altor intreprinderi, la data semnarii contractului de subventie.

 

Cerinte minime obligatorii pentru a considera incheiata etapa a II-a:

 • finalizarea procesului de plata a primei transe din valoarea ajutorului de minimis acordat intreprinderilor in vederea implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului.

 

La finalul acestei etape, administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta un dosar continând documente justificative privind plata primei transe a sumelor acordate ca ajutor de minimis intreprinderilor infiintate in cadrul proiectului. In cazul in care Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil constata, la finalul perioadei de verificare a dosarelor, neconcordante intre documentele prezentate si activitatile desfasurate in cadrul proiectului sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative, cheltuielile aferente activitatilor in discutie pot fi declarate neeligibile.

Dupa infiintare, intreprinderile nou create trebuie sa-si continue activitatea pentru o perioada de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni in etapa a II-a.

Toate platile aferente infiintarii si functionarii intreprinderilor nou create trebuie efectuate in cadrul primelor 12 luni de functionare. In perioada ulterioara de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea functionarii afacerii si va mentine ocuparea locurilor de munca create.

Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii din cadrul beneficiarului sau partenerilor sai din proiect nu pot avea calitatea de angajati sau asociati in cadrul intreprinderilor infiintate prin proiect.

Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program.

In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si are mai mult de un asociat, persoana al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va trebui sa aiba calitatea de asociat majoritar.

 

Durata de implementare a acestei etape este de maximum 18 luni de la data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil, a dosarelor ce atesta finalizarea primei etape cadru.

 

Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

 

In aceasta etapa, administratorul schemei de antreprenoriat desfasoara actiuni care au ca scop final monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate, inclusiv exploatarea si sustenabilitatea ideii de afacere asumate in sensul dezvoltarii, si nu doar al supravietuirii in piata, precum si a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atentii deosebite mentinerii locurilor de munca create in etapa a II-a, precum si functionalitatii intreprinderilor create. Metodologia de realizare a monitorizarii va fi prezentata in cadrul cererii de finantare.

La finalul implementarii proiectului, indiferent de cauzele care determina eventuala fluctuatie a numarului de persoane angajate, administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a se asigura ca numarul persoanelor angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate este cel putin egal cu numarul total asumat initial.

 

Cerinte minime pentru a considera incheiata etapa a III-a:

 

 • atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor asumati prin proiect.

 

Durata de implementare a acestei etape este de maximum 6 luni de la data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil, a dosarelor ce atesta finalizarea celei de a doua etape cadru.

 

1.3.2. Teme secundare FSE

 

In cadrul axei prioritare 3 – prioritatea de investitii 8.iii sunt vizate temele secundare prezentate in tabelul de mai jos.

Propunerile de proiecte vor trebui sa evidentieze in sectiunea relevanta a cererii de finantare (”Tema secundara vizata”) in ce consta contributia proiectului la o anumita tema secundara, precum si costul estimat al respectivelor masuri.

Alocarile din tabelul de mai jos reprezinta alocari indicative la nivelul axei prioritare 3. Prin urmare, in cadrul cererii de finantare se vor evidentia sumele calculate pentru masurile care vizeaza teme secundare relevante pentru proiect.

Procentele din tabelul de mai jos reprezinta ponderi din totalul alocarilor aferente temelor secundare la nivel de axa prioritara – prioritate de investitii.

Tema secundara Pondere minima pe proiect
01. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. 1%
02. Inovare sociala 1%
05. Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor 1%

 

In dezvoltarea cererii de finantare, prin anumite activitati, veti viza cel putin o tema secundara dintre cele aferente axei prioritare. Pentru respectiva tema secundara veti avea in vedere un buget care sa reprezinte minimum procentul indicat in tabel, calculat la totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

 

Aspecte privind inovarea sociala

 

Inovarea sociala presupune dezvoltarea de idei, servicii si modele prin care pot fi mai bine abordate provocarile sociale, cu participarea actorilor publici si privati, inclusiv a societatii civile, cu scopul imbunatatirii serviciilor sociale[1].

Programul Operational Capital Uman promoveaza inovarea sociala, in special cu scopul de a testa, si, eventual, a implementa la scara larga solutii inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocarile sociale.

Exemple de teme de inovare sociala care ar putea fi utilizate in cadrul acestui ghid al solicitantului – conditii specifice:

 • metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii in operatiunile sprijinite, inclusiv pentru depasirea barierelor de ordin moral sau care tin de cutumele din societate/ etnice;
 • metode inovatoare de combatere a discriminarii;
 • valorificarea oportunitatilor locale in identificarea solutiilor propuse;
 • activitati si initiative care vizeaza promovarea egalitatii de sanse, nediscriminarea etc.
 • crearea si consolidarea de parteneriate, retele si platforme de colaborare intre centrele de sprijinire a afacerilor si incubatoarelor/ clusterelor/ hub-urilor existente la nivel national/ regional/ local pentru sustinerea grupului tinta POCU si a oricaror persoane interesate, cu resurse privind infiintarea si dezvoltarea afacerilor;
 • aplicarea de mecanisme de preluare de catre agentii economici a unor servicii publice, prin intermediul unor activitati comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistica, ingrijire batrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.);
 • dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare in comunitate.

 

Proiectelor care promoveaza metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii li se acorda punctaj suplimentar in procesul de selectie.

Solicitantii si/ sau partenerii eligibili trebuie sa evidentieze in cererea de finantare daca propunerea de proiect contribuie la inovarea sociala, conform celor prezentate mai sus.

 

1.3.3. Teme orizontale

 

In cadrul proiectului, administratorul schemei de antreprenoriat va trebui sa evidentieze, in sectiunea relevanta din cadrul aplicatiei electronice, contributia proiectului la temele orizontale vizate de POCU 2014-2020. Prin activitatile propuse, proiectul va trebui sa asigure contributia la cel putin una din temele orizontale de mai jos.

 

 • Dezvoltare durabila

 

Aplicarea principului dezvoltarii durabile va urmari asigurarea unui echilibru intre aspectele legate de mediu, coeziune sociala si crestere economica in cadrul POCU. Integrarea orizontala a principiului are in vedere ca operatiunile finantate sa urmareasca reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activitati dedicate protectiei mediului, eficientei energetice, atenuarii schimbarilor climatice si adaptarii la acestea, biodiversitatii, rezistentei la dezastre, prevenirii si gestionarii riscurilor.

Schemele de antreprenoriat propuse urmaresc dezvoltarea competentelor antreprenoriale si finantarea unor planuri de afaceri devoltate in mediul urban. Promovarea si educarea cu privire la protectia mediului si a unui mod de viata sanatos vor contribui la dezvoltarea unei economii sustenabile, bazate pe principiile dezvoltarii durabile. In acest sens, initiativele antreprenoriale care au in vedere implementarea unor planuri de afaceri ce prevad derularea a cel putin uneia dintre activitatile enuntate in paragraful anterior vor fi punctate suplimentar in cadrul acestui apel de proiecte.

Fara a se limita la acestea, in procesul de selectie se acorda punctaj suplimentar proiectelor care propun instrumente concrete pentru asigurarea implementarii principiului dezvoltarii durabile.

 

 • Egalitatea de sanse si non-discriminarea

 

Promovarea egalitatii de sanse, combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, dizabilitate, vârsta sau orientare sexuala si a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Actiunile specifice menite sa raspunda nevoilor persoanelor din categoriile expuse unui risc crescut de discriminare includ masuri specifice ce au ce urmaresc imbunatatirea insertiei sociale si profesionale a acestor categorii, prin dezvoltarea de competente antreprenoriale, precum si prin spirjinirea initiativelor antreprenoriale, respectiv prin cresterea accesului pe piata muncii.

 

 • Promovarea egalitatii intre femei si barbati

 

Promovarea egalitatii intre femei si barbati reprezinta un principiu de baza care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Pentru promovarea egalitatii de gen, actiunile specifice includ interventii care vizeaza imbunatatirea insertiei sociale si profesionale atât a femeilor – cu accent asupra femeilor provenind din medii sau grupuri dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie roma, cât si a barbatilor – care vor contribui in mod direct la promovarea egalitatii de gen.

De asemenea, campaniile de constientizare si actiunile specifice pentru cresterea responsabilitatii sociale si promovarea incluziunii active vor contribui la combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv a celor pe baza de gen.

Actiunile vizate acorda o atentie deosebita masurilor de acompaniere, astfel incât sa faciliteze integrarea socio-economica, interventiile fiind orientate catre cresterea ocuparii, promovarea incluziunii sociale si imbunatatirea nivelului de educatie si competente si au in vedere minimizarea efectelor negative ale factorilor externi, care duc la persistenta inegalitatilor si reduc impactul sprijinului direct.

Actiunile specifice se vor referi la:

 • Accesul egal pentru femei si barbati;
 • Pentru munca egala, remuneratie egala pentru femei si barbati;
 • Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame, inclusiv incurajarea adoptarii de catre angajatori a programelor de lucru flexibile;
 • Promovarea independentei economice a femeilor (in special prin antreprenoriat);
 • Promovarea utilizarii de catre barbati a beneficiilor sociale legate de concediul de ingrijire a copiilor.

In procesul de selectie se va acorda punctaj suplimentar proiectelor care propun instrumente concrete de resurse umane cu privire la asigurarea egalitatii intre femei si barbati.

Pentru informatii detaliate privind temele orizontale se va consulta documentul ”Ghid – integrare teme orizontale in cadrul proiectelor finantate din FESI 2014-2020”, disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari.

 

 • Tipuri de solicitanti si parteneri eligibili in cadrul apelului

 

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitantii si, daca e cazul, partenerii eligibili sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:

 • furnizori de FPC autorizati, publici si privati;
 • organizatii sindicale si patronate;
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
 • autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
 • asociatii profesionale;
 • camere de comert si industrie;
 • ONG-uri;
 • universitati;
 • Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta;
 • parteneriate intre categoriile mai sus mentionate.

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât si in parteneriat.

In cazul in care administratorul schemei de antreprenoriat presupune existenta unui  parteneriat intre categoriile mai sus mentionate, va fi desemnat un lider de parteneriat si vor fi specificate atributiile si obligatiile partenerilor, precum si activitatile pe care le va implementa fiecare partener. Criteriile de eligibilitate enuntate in cadrul acestei sectiuni, inclusiv cele privind capacitatea tehnica,  vor fi evaluate la nivelul parteneriatului.

Pentru a fi eligibil, administratorul schemei de antreprenoriat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:

 1. Conditiile privind capacitatea operationala si financiara stipulate in documentul „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020”.
 2. Conditiile privind capacitatea tehnica:
 • Are capacitatea, conform actelor de infiintare si functionare, sa desfasoare actiuni de consiliere si/sau dezvoltare a IMM.
 • Demonstreaza desfasurarea, in perioada cuprinsa intre 1.01.2012 si data lansarii acestui apel, de activitati de promovare si sustinere a drepturilor romanilor din Diaspora prin intermediul unor activitati derulate in alte state si in România, activitati de facilitare privind crearea de retele profesionale ale românilor din Diaspora si/sau activitati de promovare a concectarii cu România si de prietenie cu tara gazda pe domenii specifice de colaborare, activitati de formare antreprenoriala sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM. In cazul in care aceasta conditie este demonstrata printr-un proiect/ contract de prestari de servicii, este obligatoriu ca activitatile specifice sa fi fost initiate si finalizate in perioada mentionata. Pentru dovedirea acestui element al capacitatii tehnice, administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta, dupa caz, copii dupa contractele de finantare, acordurile de parteneriat si extrasele din anexele relevante la contractele de finantare (de ex., cererea de finantare, rapoartele finale etc.) si/sau copii dupa contractele de prestari de servicii privind activitatile mentionate si/sau alte documente similare, din care sa rezulte explicit experienta solicitata conform prezentului ghid.

 

 • Durata proiectului

 

Durata maxima a proiectului este de 36 de luni.

Cererile de finantare care nu vor respecta acesta conditie, precum si cererile de finantare care nu respecta limitele stabilite pentru durata fiecareia dintre cele 3 etape cadru de implementare a proiectului, vor fi respinse ca neeligibile.

 

 

 

 • Grupul tinta al proiectului

 

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul tinta este format din persoane fizice (de ex., someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;
 2. isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, intr-una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
 3. isi au resedinta sau domiciliul in regiunea in care se implementeaza proiectul.
 4. au varsta minima 18 ani
 5. poseda cetatenia romana
 6. fac dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate pentru cel putin 1 an in ultimii 3 ani
 7. demonstreaza experienta antreprenoriala prin documente de infiintare a unei societati comerciale in strainatate, precum si prin documente care sa ateste experienta specifica  in domeniul in care doreste sa initieze o afacere   prin intermediul programului sau
 8. demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala prin: contract de munca, contract de colaborare, etc in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin intermediul programului sau
 9. demonstreaza expertiza prin documente, recunoscute de Statul Roman, care sa ateste finalizarea studiilor de specializate in cadrul unor institutii de invatamant superior din strainatate, precum si alte documente ce atesta certificari/formari ca urmare a unor cursuri de scurta durata in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin intermediul programului.

In cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamânt si nici nu au un loc de munca) cu vârsta intre 16 – 24 ani. Acestia pot beneficia de masuri pentru infiintarea de afaceri, inclusiv sprijin sub forma de consiliere, formare, mentorat, in cadrul masurilor sprijinite in cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale POCU.

 

 • Indicatorii aplicabili proiectului

 

In cadrul fiecarei intreprinderi infiintate in cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create câte minimum 2 locuri de munca.

Fiecare proiect va prevedea crearea si functionarea, prin acordarea de ajutoare de minimis, a câte cel putin 30 de intreprinderi, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata.

Fiecare membru al grupului tinta va putea participa la cursurile de formare antreprenoriala si va putea primi ajutor de minimis pentru infiintarea unei intreprinderi si pentru implementarea unui plan de afaceri numai o singura data in cadrul acestui apel de proiecte, indiferent de numarul de asociati din cadrul intreprinderii nou infiintate.

Fiecare proiect propus va stabili valori concrete atât pentru indicatorii de realizare, cât si pentru indicatorii de rezultat, conform informatiilor din tabelul de mai jos. Valorile minime ale acestora vor fi stabilite proportional cu valoarea totala a proiectului.

 

 

 

 

Indicatori de realizare comuni specifici programului

Cod Denumire indicator Valoare minima
4S11 Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri & inactivi /angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta 300

 

Indicatori de rezultat comuni

Cod Denumire indicator Valoare minima
4S9 Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de someri&inactivi/ persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului Minimum 2 x valoarea indicatorului 4S10
4S10 IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului Minimum 10% din valoarea indicatorului 4S11

 

Prin IMM se intelege, conform art. 3 alin. 1 din Legea nr. 364/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, ”intreprinderile mici si mijlocii”, definite ca fiind ”acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;

b) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate; prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans”.

Administratorul schemei de antreprenoriat va avea obligatia raportarii indicatorilor comuni conform ghidului de raportare indicatori (comuni si specifici de program).

Toate datele aferente indicatorilor privind participantii trebuie defalcate in functie de gen.

Administratorul schemei de antreprenoriat va putea selecta dintr-o lista predefinita in aplicatia informatica indicatorii aferenti cererii de propuneri de proiecte si va completa valorile propuse pentru acei indicatori pentru care se solicita acest lucru, asa cum i se va semnala si in sistemul informatic.

 

 

 • Alocarea financiara stabilita pentru apelul de proiecte

 

Alocarea disponibila in cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte si sursa de finantare, pe regiuni, sunt prezentate mai jos.

Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 105 milioane de euro (contributia UE + contributia nationala), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud Muntenia). Din aceasta suma, finantarea FSE este de 89,25 milioane de euro, corespunzând unei contributii UE de 85%, iar contributia nationala este de 15,75 mil. euro, corespunzând unei contributii nationale de 15%.

Alocarea financiara regionala este de 15 milioane de euro (contributie UE + contributie nationala) pentru fiecare regiune, iar alocarea financiara pentru schema de ajutor de minimis este detaliata in tabelul de mai jos:

AP/ PI Regiune de dezvoltare Schema de ajutor de minimis
AP3/ PI 8.iii Regiunile mai putin dezvoltate:

„ Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud Muntenia

9 mil. euro/ regiune (contributia UE + contributia României), din care:

„ 7,65 milioane euro (contributia UE)

„ 1,35 milioane euro (contributia nationala)

Total la nivelul cererii de propuneri de proiecte   63 mil. euro (contributia UE+ Contributia RO), din care:

„ 53,55 milioane euro (contributia UE)

„ 9,45 milioane euro (contributia nationala)

 

Daca, in urma finalizarii procesului de selectie a cererilor de finantare, alocarea financiara dedicata unei regiuni nu este distribuita in in intregime, AM POCU isi rezerva dreptul de a realiza realocari catre alte regiuni.

 

 

 

 

 • Valoarea maxima a proiectului; rata de cofinantare

 

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, valoarea maxima eligibila a unui proiect, in functie de valorile asumate ale indicatorilor, se calculeaza dupa urmatoarea formula:

 

 

In plus fata de plafonul calculat conform formulei de mai sus, valoarea eligibila a proiectului trebuie sa nu depaseasca echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii august 2016.

Contributia eligibila minima a solicitantului reprezinta procentul din valoarea totala eligibila a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant.

 

 1. Contributia solicitantului pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de minimis

 

In cadrul apelurilor de proiecte vizate prin prezentul ghid al solicitantului – conditii specifice, cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis trebuie sa reprezinte max. 40% din valoarea proiectului.

Contributia eligibila minima a solicitantului din totalul costurilor eligibile este prezentata in tabelul de mai jos:

 

Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derularii proiectului vor fi suportate de catre beneficiar.

 

 1. Contributia solicitantului pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis

 

In cadrul prezentului ghid al solicitantului – conditii specifice, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contributia eligibila minima a solicitantului din totalul costurilor eligibile este 0.

 

 • Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate de apel

 

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucuresti-Ilfov fiind exceptata de la finantare pentru prioritatea de investitii 8.iii.

Fiecare proiect va putea viza doar câte o singura regiune de dezvoltare.

In cazul in care solicitantul intentioneaza sa se adreseze mai multor regiuni de dezvoltare, acesta va putea dezvolta proiecte distincte pentru fiecare regiune in parte.

 

 • Schema de ajutor de minimis

 

Activitatile de care beneficiaza, in cadrul celei de-a doua etape cadru, intreprinderile nou create vor fi sprijinite printr-o schema de ajutor de minimis. Valoarea sprijinului financiar acordat in cadrul acestei scheme va fi de maximum 40.000 euro/ intreprindere, calculat la cursul inforeuro din luna august 2016.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate pentru intreprinderile nou create va reprezenta minimum 60% din valoarea totala eligibila a proiectului. Monitorizarea implementarii masurilor de minimis va fi asigurata de catre administratorul schemei de antreprenoriat, pe parcursul etapelor II si III.

Cheltuielile aferente activitatilor derulate in etapele I si III, precum si cele aferente activitatilor dedicate persoanelor fizice in etapa a II-a nu vor intra sub incidenta ajutorului de minimis.

Schema de minimis nu poate avea ca obiect urmatoarele categorii de ajutoare:

 1. ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
 2. ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 a Tratatului CE;
 3. ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transformarii si comercializarii produselor agricole, prevazute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, in urmatoarele cazuri:
 • atunci când valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
 • atunci când ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatori primari.
 1. ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 2. ajutoarele subordonate folosirii marfurilor nationale in locul celor importate;
 3. ajutoarele pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.

Prin urmare, activitatile aferente etapei a II-a si, implicit, subactivitatilor corespunzatoare nu vor putea viza domeniile exceptate de la schema de minimis evidentiate mai sus.

 

 

 

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finantarii

 

2.1. Eligibilitatea solicitantului si a partenerilor

 

In plus fata de prevederile specifice din prezentul ghid, se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

 

2.2. Eligibilitatea proiectului

 

In plus fata de prevederile specifice din prezentul ghid, se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

 

2.3. Eligibilitatea cheltuielilor

 

Lista orientativa privind incadrarea cheltuielilor aferente proiectului in categoriile/ subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS:

 

Cheltuieli directe

Cheltuielile directe reprezinta cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activitati individuale din cadrul proiectului si pentru care este demonstrata legatura cu activitatea/ subactivitatea in cauza.

Categorie MySMIS Subcategorie MySMIS Subcategoria (descrierea cheltuielii) contine:
Cheltuielile directe care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis Cheltuieli salariale Cheltuieli salariale cu managerul de proiect „  Salarii
Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (in derularea activitatilor, altele decât management de proiect) „  Salarii
Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/ cooptati „  Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/ cooptati pentru reprezentantii cu rol de mentori ai intreprinderii in cadrul careia are loc stagiul de practica
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori): Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori) „  Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)
Cheltuieli cu deplasarea Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu si experti implicati in implementarea proiectului „  Cheltuieli pentru cazare

„  Cheltuieli cu diurna personalului propriu

„  Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun sau taxi, gara, autogara sau port si locul delegarii ori locul de cazare, precum si transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii)

„  Taxe si asigurari de calatorie si asigurari medicale aferente deplasarii

Cheltuieli cu deplasarea pentru participanti[2] – grup tinta „  Cheltuieli pentru cazare

„  Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun sau taxi, gara, autogara sau port si locul delegarii ori locul de cazare, precum si transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii)

„  Taxe si asigurari de calatorie si asigurari medicale aferente deplasarii

Cheltuieli cu servicii Cheltuieli pentru consultanta si expertiza „  Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesara (de exemplu consultanta juridica necesara implementarii activitatilor proiectului, formare profesionala, consiliere profesionala, consultanta antreprenoriala, servicii medicale aferente grupului tinta in vederea participarii la programele de formare profesionala etc.)
Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente si cursuri de formare „  Servicii de transport de materiale si echipamente

„  Pachete complete continând transport, cazarea si/sau hrana participantilor/ personalului propriu

„  Organizarea de evenimente

„  Editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire/ formare

Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului: Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului „  Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate, materiale educationale relevante pentru operatiune, in format tiparit, audio si/ sau electronic

„  Taxe de eliberare a certificatelor de calificare/ absolvire

„  Taxe de participare la programe de formare/ educatie

„  Taxe eliberare documente de stare civila, documente de identitate etc.

„  Taxe notariale

„  Cheltuieli aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare

Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decât terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile Cheltuieli cu achizitia de materii prime, materiale consumabile si alte produse similare necesare proiectului „  Materiale consumabile

„  Cheltuieli cu materii prime si materiale necesare derularii cursurilor practice

„  Materiale direct atribuibile sustinerii activitatilor de educatie si formare

„  Papetarie

„  Cheltuieli cu materialele auxiliare

„  Cheltuieli cu materialele pentru ambalat

„  Cheltuieli cu alte materiale consumabile

„  Multiplicare

Cheltuieli cu hrana Cheltuieli cu hrana „  Cheltuieli cu hrana pentru participanti (grup tinta)
Cheltuieli cu inchirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administratie Cheltuieli cu inchirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administratie „  Inchiriere sedii, inclusiv depozite

„  Inchiriere spatii pentru desfasurarea diverselor activitati ale operatiunii

„  Inchiriere echipamente

„  Inchiriere vehicule

„  Inchiriere diverse bunuri

Cheltuieli de leasing Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing operational) „  Rate de leasing (operational) platite de utilizatorul de leasing pentru:

o    Echipamente

o    Vehicule

o    Diverse bunuri mobile si imobile

Cheltuieli cu subventii/ burse/ premii Subventii „  Subventii
Cheltuieli de tip FEDR Cheltuieli de tip FEDR o    Echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul

o    Cablare retea interna

o    Achizitionare si instalare de sisteme si echipamente pentru persoane cu dizabilitati

o    Mobilier, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

o    Alte cheltuieli pentru investitii

Cheltuieli directe care intra sub incidenta ajutorului de minimis Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului: Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului „  Taxe pentru infiintarea de start-up-uri
Micro-granturi Subventii pentru start-up-uri  

„  Subventii (micro-granturi) pentru start-up-uri

Cheltuieli indirecte

Cheltuielile indirecte reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului si nu pot fi atribuite direct unei anumite activitati.

Categorie MySMIS Subcategorie MySMIS Subcategoria (descrierea cheltuielii) contine:
Cheltuieli indirecte care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis

 

 

Cheltuieli indirecte – rata forfetara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli indirecte

 

 

 

 

 

 

 

„  Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect

„  Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar

„  Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

„  Chirie sediu administrativ al proiectului

„  Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sanatatea si securitatea in munca pentru personalul propriu

„  Utilitati:

a) apa si canalizare

b) servicii de salubrizare

c) energie electrica

d) energie termica si/sau gaze naturale

e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date

f) servicii postale si/sau servicii curierat

„  Servicii de administrare a cladirilor:

a) intretinerea curenta

b) asigurarea securitatii cladirilor

c) salubrizare si igienizare

„  Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport:

a) intretinere echipamente

b) reparatii echipamente

c) intretinere mijloace de transport

d) reparatii mijloace de transport

„  Amortizare active

„  Conectare la retele informatice

„  Arhivare documente

„  Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie

„  Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate

„  Cheltuieli aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare

„  Taxe notariale

„  Abonamente la publicatii de specialitate

„  Cheltuieli financiare si juridice (notariale):

o    prime de asigurare bunuri (mobile si imobile)

o    asigurarea medicala pentru calatoriile in strainatate

o    prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO)

o    cheltuieli aferente deschiderii, gestionarii si operarii contului/ conturilor bancare   al/ ale proiectului

Materiale consumabile:

a) cheltuieli cu materialele auxiliare

b) cheltuieli cu materialele pentru ambalat

c) cheltuieli cu alte materiale consumabile

„  productia materialelor publicitare si de informare

„  tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare

„  difuzarea materialelor publicitare si de informare

„  dezvoltare/ adaptare pagini web

„  inchirierea de spatiu publicitar

„  alte activitati de informare si publicitate

Lista cheltuielilor indirecte aferente proiectului este indicativa. Solicitantul nu trebuie sa fundamenteze costurile indirecte in bugetul proiectului, aceste cheltuieli fiind stabilite ca rata forfetara din costurile directe cu personalul care nu face obiectul subcontractarii; de asemenea, pe parcursul implementarii proiectului, solicitantul nu va trebui sa prezinte documente justificative privind cheltuielile indirecte efectuate in cadrul proiectului.

 

Cheltuielile pentru masurile care vizeaza infiintarea de noi intreprinderi (masuri de sprijin pentru antreprenoriat) vor fi tratate ca subventii/ ajutor de minimis, prin urmare aceste cheltuieli nu vor fi cuantificate drept cheltuieli de tip FEDR.

                Reguli generale si specifice

 

 • Cheltuielile de tip FEDR, inclusiv cele pentru echipamente, si cheltuielile pentru inchiriere si leasing vor respecta regulile si plafoanele stabilite prin Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

 

 • Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca finantare forfetara de maximum 15% din costurile directe cu personalul care nu face obiectul subcontractarii, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

 

 • In implementarea proiectului, decontarea cheltuielilor indirecte se va realiza pentru fiecare membru al parteneriatului, prin aplicarea ratei forfetare de 15% la cheltuielile directe cu personalul care nu face obiectul subcontractarii efectuate de fiecare membru al parteneriatului si cuprinse in fiecare cerere de rambursare.

 

In plus fata de prevederile specifice din prezentul ghid, se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

 

CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finantare

 

Se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020, precum si Anexa 4 – Instructiuni orientative privind completarea cererii de finantare.

Cererii de finantare ii vor fi anexate documente justificative privind experienta expertilor enumerati in sectiunea 3.3 a Anexei 3 – Criterii de evaluare si selectie (manager de proiect, expert formare antreprenoriala, coordonator activitate de mentorat), respectiv: CV, recomandari si/sau contracte de munca, contracte de prestari servicii, contracte de drepturi de autor (dupa caz) etc.

Pentru expertii respectivi, administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta fie contractele de munca ce dovedesc angajarea acestora in structurile solicitantului sau ale partenerilor, fie, dupa caz, declaratia de disponibilitate in vederea participarii la implementarea proiectului pe durata estimata a activitatilor in a caror implementare sunt implicati. Expertii enumerati in sectiunea 3.3 vor avea, pe durata activitatilor in a caror implementare sunt implicati, contracte de munca cu o norma minima de 84 ore/luna, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare si selectie

 

4.1. Descriere generala

 

Cu privire la evaluarea si selectia cererilor de finantare depuse, se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

 

4.2. Depunerea si solutionarea contestatiilor

 

Se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

 

CAPITOLUL 5. Contractarea proiectelor – descrierea procesului

 

Se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

 

CAPITOLUL 6. Anexe

 

Anexa 1 – Criterii de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii

Anexa 2 – Criterii de evaluare si selectie

Anexa 3 – Contractul de subventie

Anexa 4 – Instructiuni orientative privind completarea cererii de finantare

1                      

2                     Anexa 1:  Criteriile de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii

 

A2.1. Criterii de verificare  a conformitatii administrative

Criterii Subcriterii prelucrate automat de catre sistemul informatic Subcriterii procesate de evaluatori
1. Cererea de finantare respecta formatul solicitat si contine toate anexele solicitate. „  Cererea de finantare respecta formatul standard din Ghidul Solicitantului si este insotita de toate anexele obligatorii solicitate.

„  Totodata, in situatia in care proiectul se implementeaza in parteneriat, se verifica existenta acordului de parteneriat care trebuie sa respecte formatul indicat prin Ghidul Solicitantului si sa fie asumat de reprezentantii legali ai partenerilor.

Anexe obligatorii:

1.       Declaratie de angajament – in original

2.       Declaratie de eligibilitate – in original

3.       Declaratia privind evitarea dublei finantari – in original

4.       Declaratie privind eligibilitatea TVA aferenta cheltuielilor aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul operatiunii propuse spre finantare din FESI 2014-2020 – in original

5.       Acordul de parteneriat – in original

6.       Procedura selectie parteneri – in original

7.       Nota justificativa privind valoarea adaugata a structurii parteneriale – in original

8.       Documente care demonstreaza desfasurarea, in perioada cuprinsa intre 1.01.2012 si data lansarii acestui apel, de activitati de promovare si sustinere a drepturilor romanilor din Diaspora prin intermediul unor activitati derulate in alte state si in România, activitati de facilitare privind crearea de retele profesionale ale românilor din Diaspora si/sau activitati de promovare a concectarii cu România si de prietenie cu tara gazda pe domenii specifice de colaborare, activitati de formare antreprenoriala sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM: copii dupa contractele de finantare, acordurile de parteneriat si extrasele din anexele relevante la contractele de finantare (de ex., cererea de finantare, rapoartele finale etc.) si/sau copii dupa contractele de prestari de servicii privind activitatile mentionate si/sau alte documente similare, din care sa rezulte explicit experienta solicitata copie ”conform cu originalul”

9.       CV-urile in format Europass si documentele justificative din care sa reiasa experienta profesionala si calificarile managerului de proiect si ale expertilor cheie (expert formare antreprenoriala, coordonator activitate de mentorat)

2. Cererea de finantare este semnata de catre reprezentantul legal sau imputernicitul solicitantului? „  Se verifica daca persoana care a semnat cererea de finantare este aceeasi cu reprezentantul legal sau imputernicitul solicitantului.

A2.2. Criterii de verificare  a eligibilitatii

  Criterii Subcriterii prelucrate automat de catre sistemul informatic Subcriterii procesate de evaluatori
A. Eligibilitatea solicitantului
A1 Solicitantul face parte din categoria de beneficiari eligibili si indeplineste conditiile stabilite in Ghidul Solicitantului? „ Solicitantul trebuie sa faca parte din categoriile de beneficiari eligibili mentionate in prezentul Ghid.

„ Solicitantul a implementat cel putin 1 proiect cu finantare nerambursabila.

„ Solicitantul are capacitate financiara: valoarea finantarii nerambursabile care poate fi accesata nu depaseste valoarea maxima (conform algoritmului prezentat in Orientari privind accesarea finantarilor  in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

 

Tipuri de solicitanti/parteneri eligibili

„  Solicitantii si, daca e cazul, partenerii eligibili sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:

·         furnizori de FPC autorizati, publici si privati;

·         organizatii sindicale si patronate;

·         membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;

·         autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);

·         asociatii profesionale;

·         camere de comert si industrie;

·         ONG-uri;

·         universitati;

·         Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta;

·         parteneriate intre categoriile mai sus mentionate.

„  Selectia partenerului/ partenerilor s-a realizat cu respectarea legislatiei europene si nationale.

„  Administratorul schemei de antreprenoriat  demonstreaza capacitatea operationala necesara, prin existenta resurselor, in structura si volumul necesare.

„  Structura parteneriala demonstreaza capacitatea financiara necesara: dispune de resursele financiare necesare, din surse proprii sau atrase stipulate in documentul „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020” sunt indeplinite.

A2 Solicitantul trebuie sa indeplineasca conditiile specifice de eligibilitate aferente prezentului apel de proiecte

 

„  Conditiile privind capacitatea tehnica sunt indeplinite:

–          Administratorul schemei de antreprenoriat are capacitatea, conform actelor de infiintare si functionare, sa desfasoare actiuni de promovare si sustinere a drepturilor romanilor din Diaspora prin intermediul unor activitati derulate in alte state si in România, activitati de facilitare privind crearea de retele profesionale ale românilor din Diaspora si/sau activitati de promovare a concectarii cu România si de prietenie cu tara gazda pe domenii specifice de colaborare, activitati de formare antreprenoriala sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM.

–          Administratorul schemei de antreprenoriat demonstreaza desfasurarea, in perioada cuprinsa intre 1.01.2012 si data lansarii acestui apel, de activitati de promovare si sustinere a drepturilor romanilor din Diaspora prin intermediul unor activitati derulate in alte state si in România, activitati de facilitare privind crearea de retele profesionale ale românilor din Diaspora si/sau activitati de promovare a concectarii cu România si de prietenie cu tara gazda pe domenii specifice de colaborare, activitati de formare antreprenoriala sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM.

„  In cazul in care aceasta conditie este demonstrata printr-un proiect/ contract de prestari de servicii, activitatile specifice au fost initiate si finalizate in perioada mentionata.

B. Eligibilitatea proiectului
B1 Proiectul propus spre finantare (activitatile proiectului, cu aceleasi rezultate, pentru aceiasi membri ai grupului tinta) a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile (dubla finantare)?[3] „ Se verifica daca solicitantul a bifat NU in cererea de finantare. „ Proiectul propus spre finantare (activitatile proiectului, cu aceleasi rezultate, pentru aceiasi membri ai grupului tinta) nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile (dubla finantare).
B2 Proiectul propus spre finantare este incheiat in mod fizic sau implementat integral inainte de depunerea cererii de finantare la autoritatea de management, indiferent daca toate platile aferente au fost

efectuate de catre beneficiar (art. 65, alin. (6) din Reg. 1303/2013)?

Se verifica daca solicitantul a bifat NU in cererea de finantare (in vederea respectarii dispozitiilor art. 65 alin. (6) din Reg. CE nr. 1303/2013 privind eligibilitatea cheltuielilor). Ulterior, daca a bifat si DEMARAT, se verifica daca a precizat ca a respectat legislatia relevanta aplicabila proiectului, conform art.125, alin 3, lit. (e) din Reg. CE nr. 1303/2013. Proiectul propus spre finantare nu este incheiat in mod fizic sau implementat integral inainte de depunerea cererii de finantare la autoritatea de management, indiferent daca toate platile aferente au fost efectuate de catre beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013).
B3 Proiectul se incadreaza in programul operational, conform specificului de finantare stabilit in Ghidul Solicitantului? Se verifica daca solicitantul a incadrat proiectul in axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivul specific, indicatorii de realizare imediata si de rezultat si tipurile de masuri, conform POCU si prezentului Ghid. Proiectul respecta valorile minime ale indicatorilor specifici de realizare si ale celor de rezultat:

A) Indicatori de realizare:

„ Valorile minime ale indicatorului 4S11

B) Indicatori de rezultat:

„ Valorile minime ale indicatorului 4S9

„ Valorile minime ale indicatorului 4S10

 

B4 Grupul tinta este eligibil? „ Grupul tinta al proiectului se incadreaza in categoriile eligibile mentionate in  prezentul Ghid. Persoane fizice care intentioneaza sa infiinteze o afacere (ex. someri/ inactivi/ persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

j.        intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;

k.       isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, intr-una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;

l.         isi au resedinta sau domiciliul in regiunea in care se implementeaza proiectul.

m.    intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;

n.      isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, intr-una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;

o.      au varsta minima 18 ani

p.      poseda cetatenia romana

q.      fac dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate pentru cel putin 3 ani in ultimii 5 ani

r.        demonstreaza experienta antreprenoriala prin documente de infiintare a unei societati comerciale in strainatate,  precum si prin documente care sa ateste experienta specifica  in domeniul in care doreste sa initieze o afacere   prin intermediul programului. Societatea comerciala trebuie sa fi desfasurat activitate economica cel putin un an in ultimii 3 ani.  sau

s.       demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala prin: contract de munca, contract de colaborare, etc in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin intermediul programului. Documentele prezentate trebuie sa demonstreze desfasurarea unei activitati profesionale neintrerupte pe o perioada de cel putin un an in ultimii 3 ani.

sau

t.        demonstreaza expertiza prin documente, recunoscute de Statul Roman, care sa ateste finalizarea studiilor de specializate in cadrul unor institutii de invatamant superior din strainatate, precum si alte documente ce atesta certificari/formari ca urmare a unor cursuri de scurta durata in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin intermediul programului.

B5 Valoarea proiectului si contributia financiara solicitata se incadreaza in limitele stabilite in Ghidul Solicitantului? „ Valoarea proiectului si contributia financiara solicitata  se inscriu in limitele stabilite in prezentul Ghid. „  Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 5.000.000 euro.

„  Valoarea maxima eligibila nu depaseste maximul admis conform formulei din Ghid.

„  Alocarea financiara gestionata de solicitant este mai mare decât alocarea financiara gestionata de oricare alt membru al structurii parteneriale.

B6 Durata proiectului „ Durata de implementare este de maximum 36 luni. „  Durata de implementare a proiectului este de maximum 36 luni.

„  Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de incepere a proiectului.

„  Durata de implementare a etapei a II-a este de maximum 18 luni de la data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil, a dosarelor ce atesta finalizarea primei etape cadru.

„  Durata de implementare a etapei a III-a este de maximum 6 luni de la data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil, a dosarelor ce atesta finalizarea celei de a doua etape cadru.

B7 Cheltuielile prevazute respecta prevederile legale privind eligibilitatea „ Cheltuielile prevazute la capitolul de cheltuieli eligibile trebuie sa fie conforme cu cele prevazute in prezentul Ghid.

 

Valoarea financiara alocata granturilor pentru implementarea planurilor de afaceri este de minim 60% din valoarea totala eligibila aprobata pentru proiect.
B8 Bugetul proiectului respecta rata de cofinantare? „ Bugetul respecta rata de cofinantare (FSE, buget national si contributie proprie). Bugetul respecta rata de cofinantare.
B9 Proiectul cuprinde cel putin activitatile obligatorii? „ Proiectul cuprinde activitatile obligatorii prevazute in  prezentul Ghid. „ Proiectul include activitatile obligatorii prevazute in Orientarile privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

„ Proiectul cuprinde etapele si activitatile obligatorii prevazute in  prezentul Ghid:

i.      Etapa I – Formare antreprenoriala

ii.      Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

                                                          iii.      Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

B10 Proiectul cuprinde masurile minime de informare si publicitate? „ Proiectul cuprinde, in cadrul activitatii de informare si publicitate, masurile minime  prevazute in Orientari privind accesarea finantarilor  in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Proiectul respecta masurile minime de informare si publicitate conform Orientarilor privind accesarea finantarilor  in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.
B11 Proiectul indeplineste criteriile de eligibilitate specifice prezentului apel de proiecte. Proiectul indeplineste criteriile de eligibilitate specifice prezentului apel de proiecte. „ Proiectul vizeaza exclusiv una dintre regiunile mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

„ Valoarea maxima prevazuta pentru planurile de afaceri aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri.

„ Proiectul isi propune sa creeze minimum 2 locuri de munca in cadrul fiecarei intreprinderi infiintate in cadrul acestui apel.

Nota: In cazul in care oricare dintre criterii/subcriterii nu poate fi prelucrat de sistem, el va fi analizat de catre echipa de evaluare.

 

Anexa 2: Criterii de evaluare si selectie  
 
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectivul specific 3.7 – Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nongricol din zona urbana
Criteriu/ Subcriteriu de evaluare si selectie Punctaj MAXIM Modalitate de acordare punctaj pe subcriterii
RELEVANTA – masura in care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante si la solutionarea nevoilor specifice ale grupului tinta (max. 30 puncte; min. 21 puncte) 30
1.1. Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante 6 punctajele sunt cumulative
Din descrierea proiectului rezulta ca acesta contribuie la realizarea obiectivelor Planului de dezvoltare regionala aprobat in regiunea de dezvoltare in care va fi implementat. 1  

 

 

 

Din descrierea proiectului rezulta ca acesta contribuie la realizarea obiectivelor Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti, Obiectivul specific 3.7 – Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

 

1

 

 

 

 

Din descrierea proiectului rezulta ca acesta contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei nationale pentru competitivitate 2014-2020.

 

1

 

 

Din descrierea proiectului rezulta ca acesta contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din România – Orizont 2020.  

1

 

 

Din descrierea proiectului rezulta ca acesta contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei nationale pentru incluziunea sociala si reducerea saraciei.

 

1

 

 

Din descrierea proiectului rezulta ca acesta contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei nationale de ocupare a fortei de munca 2014-2020. 1
1.2. Grupul tinta este definit clar si cuantificat 4 punctajele sunt cumulative
  Categoriile si dimensiunea grupului tinta sunt corelate cu natura si complexitatea activitatilor implementate si de resursele puse la dispozitie prin proiect (acesta trebuie compus doar din persoanele care beneficiaza in mod direct de activitatile proiectului). 2
Categoriile de grup tinta care beneficiaza de masurile de ocupare sunt clar delimitate, cuantificate si descrise inclusiv din perspectiva situatiei concrete la nivel local. 2
1.3. Nevoile grupului tinta sunt clar identificate, fundamentate prin analiza proprie a solicitantului si/sau partenerului 4 punctajele sunt cumulative
  Nevoile grupului tinta vizat prin proiect sunt identificate de catre solicitant si/sau partener pe baza unei analize si/sau a cercetarii proprii, având ca surse date concrete, alte studii, date statistice generale etc. 2
Rezultatele analizei nevoilor sunt clare, iar sursele folosite sunt fundamentate si verificabile. 2
1.4. Proiectul contribuie, prin activitatile propuse, la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020, conform specificatiilor din Ghidului solicitantului (dezvoltare durabila, egalitate de sanse, nediscriminare) 4 punctajele sunt cumulative
  Curricula aferenta formarii antreprenoriale include subiecte legate de dezvoltarea durabila in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului – Conditii specifice. 1
Proiectul prevede ca cel putin 10% din planurile de afaceri finantate prin intermediul schemei de minimis sa propuna masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile de catre intreprinderile finantate. 1
Proiectul contribuie, prin activitatile propuse, la promovarea egalitatii de sanse si tratament (egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati).

 

 

2
1.5. Proiectul contribuie, prin activitatile propuse, la promovarea temelor secundare din POCU 2014-2020, conform specificatiilor din Ghidului solicitantului – Conditii specifice 6 punctajele sunt cumulative
  Proiectul prevede ca cel putin 10% din planurile de afaceri finantate prin intermediul schemei de minimis sa propuna activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. 1  
  Proiectul prevede ca cel putin 10% din planurile de afaceri finantate in cadrul proiectului sa propuna masuri ce vor promova concret inovarea sociala conform prevederilor sectiunii 1.3.2 a Ghidului solicitantului. 1  
  Proiectul prevede ca cel putin 25% din planurile de afaceri finantate in cadrul proiectului sa propuna masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari (de ex., in perioada de instruire, in modelul de plan de afaceri ce va fi folosit de fiecare administrator de schema de antreprenoriat, in metodologia de selectie a planurilor de afaceri etc.). 3  
  Proiectul prevede ca cel putin 10% din planurile de afaceri finantate in cadrul proiectului sa propuna masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice. 1  
1.6. Descrierea clara a solicitantului si a partenerilor, a rolului acestora, a utilitatii si relevantei experientei acestora in raport cu nevoile identificate ale grupului tinta si cu obiectivele proiectului 6 punctajele sunt cumulative
  Din descrierea proiectului rezulta clar si concret experienta relevanta a solicitantului si, dupa caz, a partenerilor, implicarea acestora in proiect, precum si resursele materiale si umane relevante pentru proiect pe care le pune fiecare dintre acestia la dispozitie pentru implementarea  proiectului. 2
  Rolul solicitantului si, dupa caz, al partenerilor este corespunzator experientei si cunostintelor de specialitate pe care le detine fiecare dintre acestia. 2
  Solicitantul si, dupa caz, partenerii demonstreaza experienta relevanta in raport cu nevoile identificate ale grupului tinta, obiectivele si activitatile proiectului.

 

 

2
2. EFICACITATE – masura in care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse (max. 30 puncte; min. 21 puncte) 30
2.1. Indicatorii de realizare sunt rezultatul direct al activitatilor proiectului, tintele sunt realiste (cuantificate corect) si conduc la indeplinirea obiectivelor de program. 5 punctajele sunt cumulative
Activitatile, rezultatele si indicatorii de realizare propusi sunt bine corelate intre ele si au capacitatea de a contribui in mod direct la atingerea obiectivelor programului POCU. 1
Activitatile proiectului sunt descrise concret si detaliat. 1
Activitatile si metodologia propuse au capacitatea de a asigura valorificarea eficace a resurselor financiare, umane si materiale utilizate pentru proiect. 1
Activitatile si planificarea acestora in timp sunt potrivite cu dimensiunea si nevoile identificate pentru grupul tinta. 1
Valorile propuse pentru rezultatele si indicatorii stabiliti sunt sustinute de graficul de planificare a activitatilor, resursele prevazute, natura rezultatelor. 1
2.2. Indicatorii de rezultat sunt corelati cu obiectivele proiectului si contribuie la indeplinirea obiectivului specific 3.7 al POCU. 5 punctajele sunt cumulative si disjuncticve
Indicatorii de rezultat stabiliti contribuie la indeplinirea obiectivelor specifice ale programului de finantare, vizate de apel. 2
Rezultatele imediate corespunzatoare activitatilor proiectului sunt bine corelate ca natura si valori numerice cu indicatorii de rezultat ai proiectului. 1
a)      Prin proiect se solicita o suma mai mica sau egala cu valoarea maxima admisa pentru valoarea minima a indicatorului 4S10 (calculata conform formulei din Ghid) si proiectul propune o depasire a indicatorului 4S10 cu cel putin 10%. 1

 

Sau

b)      Prin proiect se solicita o suma mai mica sau egala cu valoarea maxima admisa pentru valoarea minima a indicatorului 4S10 (calculata conform formulei din Ghid) si proiectul propune o depasire a indicatorului 4S10 cu cel putin 20%. 2
2.3. Este identificata modalitatea de recrutare a grupului tinta si proiectul justifica de ce sunt abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul tinta. 10 punctajele sunt cumulative si disjunctive
Criteriile si modalitatea de identificare, selectie si implicare a membrilor grupului tinta in activitatile proiectului sunt identificate clar si detaliat. Metodele propuse sunt de natura sa asigure participarea categoriilor si numarului de persoane vizat la activitatile proiectului. 1
Proiectul prevede actiuni de popularizare a proiectului in vederea asigurarii sanselor egale de participare a persoanelor din toate judetele regiunii de dezvoltare in care se implementeaza proiectul. 1
Cel putin 25% din planurile de afaceri finantate in cadrul proiectului sunt implementate de IMM având in calitate de asociat unic sau asociat majoritar absolventi ai unor institutii de invatamânt superior din alte state decât România sau au participat la un program de studii sau de formare profesionala in cadrul acestor institutii, in perioada 01.01.2013-30.12.2016. 5
a)      Proiectul isi propune sprijinirea si infiintarea a câte cel putin unei intreprinderi in fiecare judet al regiunii de dezvoltare vizate. 1

sau

b)      Proiectul isi propune sprijinirea si infiintarea a câte cel putin 2 intreprinderi in fiecare judet al regiunii de dezvoltare vizate. 3
2.4. Proiectul prezinta valoare adaugata 2 punctajele sunt cumulative
Impactul estimat asupra grupului tinta si asupra domeniului de activitate vizat este descris clar si este realist. 1  
Proiectul aduce membrilor grupului tinta beneficii care pot fi atribuite exclusiv implementarii proiectului. 1
2.5. Metodologia de implementare a proiectului 6 punctajele sunt cumulative
  Planificarea activitatilor ia in considerare natura acestora, iar succesiunea lor in timp este logica, clara si realista. Durata activitatilor si subactivitatilor este corelata cu durata necesara obtinerii rezultatelor corespunzatoare si de resursele puse la dispozitie prin proiect. 2  
 
Proiectul defineste mecanisme si proceduri clare si eficiente de coordonare, inclusiv referitor la comunicare. 2
Proiectul defineste clar mecanisme si proceduri de monitorizare a activitatilor proiectului, adaptate la complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate, in conformitate cu prevederile Ghidului. 2
2.6. In proiect sunt identificate riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului si este prevazut un plan de gestionare a acestora 2 punctajele sunt cumulative
Proiectul identifica clar si realist riscuri relevante si sunt prezentate masurile de prevenire a aparitiei riscurilor si de atenuare a efectelor acestora in cazul aparitiei 2
3. EFICIENTA – masura in care proiectul asigura utilizarea optima a resurselor (umane, materiale, financiare), in termeni de calitate, cantitate si timp alocat, in contextul implementarii activitatilor proiectului in vederea atingerii rezultatelor propuse (max. 30 puncte; min. 21 puncte) 30
3.1. Costurile incluse in buget sunt realiste in raport cu nivelul pietei, fundamentate printr-o analiza realizata de solicitant si/sau parteneri 6 punctajele sunt cumulative
Valorile cuprinse in bugetul proiectului sunt sustinute concret de o justificare clara si corecta privind cantitatea sau, dupa caz, numarul de unitati. 3
Valorile cuprinse in bugetul proiectului sunt sustinute concret de o justificare clara si corecta privind costul unitar, pe baza analizei costurilor de pe piata pentru articole de buget similare, pentru fiecare tip de articol ce nu face obiectul ajutorului de minimis. 3
3.2. Costurile incluse in buget sunt oportune in raport cu activitatile propuse si rezultatele asteptate 6 punctajele sunt cumulative
  Costurile prevazute in bugetul proiectului sunt bine corelate cu activitatile proiectului, cu complexitatea acestora si cu resursele prevazute. 3  
  Exista un raport rezonabil intre rezultatele urmarite si costul alocat acestora. 3  
3.3. Resursele umane (numar persoane, experienta profesionala a acestora, implicarea acestora in proiect) sunt adecvate in raport cu activitatile propuse si rezultatele asteptate 11 punctajele sunt cumulative
  Experienta profesionala a managerului de proiect este relevanta pentru activitatile si nivelul de complexitate ale proiectului. 2  
Echipa de implementare a proiectului (expertii cheie implicati in activitatile principale ale proiectului) este adecvata ca numar, pregatire/ cunostinte/ experienta si durata de implicare in raport cu domeniile si planificarea in timp a activitatilor proiectului. 3
Pozitiile din componenta echipei de proiect sunt descrise clar, sunt complementare si sunt bine corelate cu activitatile proiectului. 2
Echipa proiectului include si una sau mai multe pozitii de expert formare antreprenoriala, descrisa conform conditiilor din Ghid: persoana/ persoanele ce va/vor ocupa aceasta pozitie vor avea experienta in design-ul si sustinerea de sesiuni de formare in domeniul dezvoltarii antreprenoriale. 2
Echipa proiectului include pozitia de coordonator al activitatii de mentorat, descrisa conform conditiilor din Ghid: persoana ce va ocupa aceasta pozitie va avea experienta in activitati de mentorat si/ sau consultanta pentru dezvoltarea afacerilor si/sau experienta si cunostinte in managementul si dezvoltarea unor intreprinderi. 2
3.4. Resursele materiale sunt adecvate ca natura, structura si dimensiune in raport cu activitatile propuse si rezultatele asteptate 2 punctajele sunt cumulative
  Resursele materiale puse la dispozitie de solicitant si, dupa caz, parteneri sunt necesare si suficiente pentru buna implementare a proiectului (spatii, echipamente, dotari, mijloace de transport etc.). 1  
  Resursele materiale ce urmeaza a fi achizitionate in cadrul proiectului sunt identificate concret si clar si sunt adecvate bunei implementari a activitatilor proiectului. 1  
3.5 Planificarea activitatilor proiectului este rationala in raport cu natura activitatilor propuse si cu rezultatele asteptate 3 punctajele sunt cumulative
  Planificarea in timp si durata activitatilor sunt realiste si adecvate naturii si complexitatii acestora. 2  
  Modul de planificare si coordonare a activitatilor este adecvat rezultatelor estimate ale proiectului. 1  
3.6 Resursele care vor fi subcontractate sunt justificate in raport cu activitatile si cu rezultatele proiectului 2 punctajele sunt cumulative
Decizia de a subcontracta anumite activitati din cadrul proiectului este justificata clar, concret si realist fata de activitatile proiectului si de resursele solicitantului si, dupa caz, ale partenerului. 2
4 SUSTENABILITATE – masura in care proiectul asigura continuarea efectelor sale si valorificarea rezultatelor obtinute dupa incetarea sursei de finantare (max. 10 puncte; min. 7 puncte) 10
4.1. Proiectul include, in perioada de implementare, activitati care vizeaza utilitatea, continuitatea si/sau dezvoltarea rezultatelor proiectului dupa finalizarea acestuia 5 punctajele sunt disjunctive
Proiectul prevede dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a intreprinderilor infiintate si finantate in cadrul proiectului pentru o perioada de 6 luni de la finalizarea implementarii proiectului. 3

 

sau

Proiectul prevede dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a intreprinderilor infiintate si finantate in cadrul proiectului pentru o perioada de 12 luni de la finalizarea implementarii proiectului 5
4.2. Proiectul include, in perioada de implementare, activitati care contribuie la transferul rezultatelor proiectului catre alt grup tinta, alt sector etc. 5 punctajele sunt cumulative
  Proiectul prevede activitati de elaborare a cel putin unui document de sustinere/ analiza a mediului antreprenorial, la nivel local sau regional. 2  
Proiectul descrie concret  modul in care rezultatele si/sau experienta acumulata in cadrul proiectului pot fi integrate in politicile si strategiile organizatiei solicitantului si/sau ale partenerilor, politici si strategii locale, regionale sau nationale si/sau la nivel legislativ. 3
Observatii  
Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul de evaluare si selectie continuându-se, in functie de punctajul final obtinut de proiect.
Punctajul final reprezinta suma punctajelor obtinute la toate cele 4 criterii.
 Se pot acorda si punctaje intermediare pe subcriteriu, atât timp cât acestea sunt exprimate ca numere intregi (fara zecimale).
Proiectul va fi putea fi selectat pentru finantare numai daca in urma evaluarii va avea un punctaj minim de 70 de puncte si va respecta punctajul minim pe fiecare dintre cele 4 criterii.

 

 

[1] Definiție preluată de pe pagina de internet a Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en

[2] Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, „participanții” sunt persoanele care beneficiază în mod direct de o intervenție din FSE, care pot fi identificate și cărora li se pot solicita caracteristicile, și pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi clasificate ca participanți.

[3]  Condițiile trebuie îndeplinite cumulativ. Solicitantul/ beneficiarul. trebuie să se asigure că participanţii la operaţiuni nu au reprezentat grup ţintă pentru măsuri similare, cofinanţate din fonduri nerambursabile. În cazul în care, în implementare, se constată încălcarea acestui criteriu, contractul de finanţare va fi reziliat, conform prevederilor legale în vigoare

1 Comment

 1. titlu at trebui sa sune cam asa”Romanii cu sanse neegale”(si asa cei din diaspora sant tratati diferit de romanii din Romania. chiar nu inteleg de ce se aplica in criteriu discriminatoriu, si u sanse egale pentru toti romanii. eventual sati stabilesti domiciliul(cum?!)intro zona preferentiata de acest program(care nu se precizeaza clar care at fi) Constanta suna bine dupa cate se intelege , chiar at fi orasul constanta o zona urbana defavorizata?!?! Nam gasit exolicatie pa „google” it

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*